Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

– notă de informare –

Aceasta Notă de informare asupra Politicii noastre de confidențialitate și de prelucrare a datelor de caracter personal conține informații importante („Notă”). Așadar vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a o citi în întregime și cu atenție, asigurându-vă că o înțelegeți pe deplin. Nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămurire ați avea în această privință.

CEJ BRAȘOV respectă dreptul la viața privată a persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționati cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon, sau orice data despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective), cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”.

Prezenta Politica de Confidențialitate și de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, întocmită și respectând dispozițiile GDPR, descrie modalitățile, scopurile și temeiurile juridice, în care colectăm, prelucrăm, stocăm și arhivăm datele cu caracter personal, categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.

În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (denumite în cele ce urmează „Datele”) detaliază modul în care prelucram datele în gestionarea relației cu vizitatorii site-ului, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

OPERATORUL datelor dumneavoastra cu caracter  personal este Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Brașov (denumit în cele ce urmeaza „CEJ BRAȘOV), ce prelucrează și stochează date ale dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu o cerere formulată către CEJ BRAȘOV sau în contradictoriu cu un executor judecătoresc.

Datele noastre de contact sunt:
Sediu: Brașov, Bdul Gării nr.26, sc.A, ap.2, jud.Brașov
CUI: 13847636
Tel: 0268 318 723 / 0368 429 946
Fax: 0268 318 723
E-mail: cejcapbv@yahoo.com
Website: www.camerabrasov.ro

În cazul în care datele de contact sus menționate se vor modifica, vă vom notifica în mod corespunzător.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal descrie modalitățile, scopurile și temeiurile juridice, în care colectăm, prelucrăm, stocăm și arhivăm datele cu caracter personal, categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.

Mai jos găsiți informații privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră:

Prelucrăm aceste date în principal pentru realizarea următoarelor SCOPURI:

 1. înregistrarea petiției dumneavoastră;
 2. analiza petiției dumneavoastră și a actelor anexate, a dosarului de executare pus la dispoziție de executorul judecătoresc, adoptarea și comunicarea unui răspuns;
 3. efectuarea tuturor procedurilor și formalităților cerute sau permise de lege aferente soluționării petiției;
 4. efectuarea sau respectarea oricăror alte proceduri sau obligații cerute sau permise de lege, inclusiv după închiderea petitiei (cum ar fi obligația de arhivare);
 5. respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 6. prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora;
 7. gestionarea și administrarea relației cu dumneavoastră;
 8. gestionarea securității și accesului în sediul nostru, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de CEJ BRAȘOV (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate, etc.), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 9. in scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 10. pentru a ne exercita, apăra sau conserva drepturile noastre, inclusiv pentru adoptarea de măsuri de siguranță;
 11. pentru orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus, astfel cum este permis de lege.

Toate aceste scopuri sunt aferente petiției formulate de dumneavoastră.

Ne întemeiem prelucrarea pe unul din următoarele TEMEIURI JURIDICE:

 1. în principal pe faptul că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem investiți în calitate de organizatie profesionala regionala, respectiv în tot ceea ce ține de prelucrarea datelor aferentă solutionarii plangerilor partilor impotriva executorilor judecatoresti;
 2. în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi obligație de raportare, de a răspunde autorităților, obligație de arhivare, etc.;
 3. în scopul interesului nostru legitim, respectiv pentru prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora; pentru exercitarea, conservarea și apărarea drepturilor în instanță;
 4. prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 5. în situații extrem de limitate, în temeiul consimțământului dumneavoastră, de exemplu – atunci când prelucram datele personale transmise voluntar de dumneavoastră, pe parcursul procedurii de executare.

Conform celor de mai sus, prelucrăm următoarele CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ce vă privesc:

 1. informatii de contact, nume, prenume, nume anterior, inițiala numelui tatălui;
 2. serie și număr act de identitate/ pasaport daca este cazul;
 3. cod numeric personal;
 4. adresa de domiciliu/rezidență, numar de telefon, adresa de e-mail;
 5. situație familială, nume sot/sotie, număr si nume copii (numai daca este cazul);
 6. conturi bancare, IBAN, soldul conturilor, banca la care este deschis fiecare cont, inclusiv date similare referitoare la sot/sotie (numai daca este cazul);
 7. casute de valori si depozite bancare;
 8. dacă sunteți angajat, șomer sau pensionar, asociat, actionar, membru in asociatii, fundatii, organizatii, sindicate (daca este cazul);
 9. denumirea angajatorului/foștilor angajatori, funcția ocupată, vechimea in munca la angajator;
 10. veniturile salariale sau de natură salarială, venituri din pensii, alte categorii de venituri (chirii, dividende), sursa acestora și temeiul contractual ;
 11. bunurile mobile și imobile pe care le dețineți, forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora sau alte sarcini ce grevează asupra acestora ;
 12. pentru fiecare bun imobil: număr carte funciară, adresa, număr cadastral, copii acte de proprietate, extras Carte Funciară, forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora, orice sarcini ce grevează asupra acestora și în favoarea cui, alte restricții;
 13. pentru fiecare bun mobil: descrierea, locația în care se află, înregistrările cu privire la acesta din Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, documente de proprietate, date de identificare ale bunului (e.g. numar înmatriculare, număr sașiu), forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora, orice sarcini ce grevează asupra acestora și în favoarea cui, alte restricții;
 14. părți sociale / acțiuni deținute la alte societăți, denumirea entităților respective;
 15. datorii către alte persoane, temeiul acestora;
 16. date privind condamnări penale și infracțiuni, cazier judiciar (numai daca este cazul), locatia de incarcerare;
 17. informatii suplimentare prelucrate in contextul realizarii scopurilor cum ar fi: plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate,
 18. detalii ale vizitelor dumneavoastră la biroul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi precum si datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

Colectăm datele dumneavoastră din diverse SURSE, cum ar fi: de la executor, din dosarul de executare silita formulat la cererea creditorului, de la autorități și instituții publice (incluzand dar nelimitandu-se la Directii impozite si taxe locale, primarii, cartea funciară, arhiva electronică de garanții mobiliare, evidența populației, direcții de asistență socială, autoritati fiscale contrale si locale: Ministerul Finantelor Publice, ANAF, Administratii financiare, Ministerul Justitiei si auxiliari ai justitiei: portalul instantelor de judecata, notari, camere notari, experti evaluatori, avocati, executori judecatoresti, Ministerul de Interne, etc), de la terți popriți (banci, societati comerciale private si de stat case de pensii, asociatii, fundatii), orice alte informatii publice utile scopurilor prezentei.

TRANSMITEM datele dumneavoastră, in calitate de petent, în măsura necesară scopului respectiv, către: instanțele de judecată, executor judecatoresc, prin afișare (la sediul nostru, la sediul/ domiciliul dvs, la instantele judecatoresti, la primarii, etc), autorităților / institutiilor publice unde ati depus petitia. Totodată putem transmite datele dumneavoastră persoane împuternicite (cum ar fi furnizori de servicii IT, curieri, cloud, arhivare, telefonie, e-mail, etc), pe bază de contract, dar și către alți executori în caz de transfer de dosar sau de substituire, etc.

Nu transferăm aceste date către o țară terță sau organizație internațională.

PĂSTRĂM, STOCAM SI ARHIVAM in conditiile legislatiei speciale datele dumneavoastra pe întreg parcursul procedurii până la emiterea raspunsului la plangerea formulata, precum și ulterior, pe perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale aferente (de exemplu arhivare) precum și cea necesară exercitării, apărării și conservării drepturilor noastre în instanță.

Precizam ca CEJ BRAȘOV a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre dar si legale de arhivare) astfel incat sa incetam prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile permise .

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, intrat in vigoare incepand cu 25 MAI 2018, sub rezerva anumitor condiții legale, persoanele vizate beneficiază de următoarele DREPTURI, în ceea ce privește datele cu caracter personal: dreptul de acces la date si dreptul de a solicita o copie, de rectificare sau de ștergere a acestora, de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (www.dataprotection.ro), drepturi ce pot fi exercitate conform legii. În cazurile excepționale, când prelucrăm date pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Facem precizarea că nu creăm profiluri și nu efectuăm alte prelucrări automate a datelor dumneavoastră.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: cejcapbv@yahoo.com.

Mentionam ca pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Ne așteptăm că nu veți exercita aceste drepturi în mod abuziv sau nerezonabil, ci conform legii.  Vă rugăm de aceea să aveți în vedere preverile art. 15 – 22 din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Cea mai recentă actualizare a acestei Informari cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

IMPORTANT:

*Informarea de mai sus este aplicabilă și cu privire la orice alte date suplimentare ce vor fi colectate de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră pe parcursul executării silite,  fără a fi necesar să vă trimitem o informare suplimentară.

** Termenii folosiți în prezentul document au înțelesul stabilit în Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)